Haute Couture 時裝周:巨型裙擺

Photo credit: Imaxtree

或許到訪尊貴的 Haute Couture 時裝周,要穿著得華麗隆重一點,才稱得上尊重場合。不少時裝人也選擇以巨型裙擺上陣,大搶風頭。

或許到訪尊貴的 Haute Couture 時裝周,要穿著得華麗隆重一點,才稱得上尊重場合。不少時裝人也選擇以巨型裙擺上陣,大搶風頭。

Haute Couture 時裝周:巨型裙擺
Haute Couture 時裝周:巨型裙擺
Haute Couture 時裝周:巨型裙擺
Haute Couture 時裝周:巨型裙擺
Haute Couture 時裝周:巨型裙擺
Haute Couture 時裝周:巨型裙擺
Haute Couture 時裝周:巨型裙擺