Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子

Photo Credit: Getty

涼鞋配襪子?大多數人都無法接受這種穿法,配搭得不好就會很老土,不過今年春季時裝周場內外最流行的正正就是這種穿法,一起跟著時尚達人們來學穿涼鞋配襪子吧!

Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子
Fashion , 時裝 , 涼鞋 , 襪子