FURLA 秋冬系列預覽活動

時尚品牌FURLA日前推出全新秋冬系列新款手袋,並於中環The Space舉辦預覽活動,當日出席的城中名人包括:熊黛林、謝婷婷、吳雨霏等,場面熱鬧。

時尚品牌FURLA日前推出全新秋冬系列新款手袋,並於中環The Space舉辦預覽活動,當日出席的城中名人包括:熊黛林、謝婷婷、吳雨霏等,場面熱鬧。

FURLA 秋冬系列預覽活動

吳雨霏

FURLA 秋冬系列預覽活動

熊黛林

FURLA 秋冬系列預覽活動

謝婷婷

FURLA 秋冬系列預覽活動

FURLA 秋冬系列預覽活動

FURLA 秋冬系列預覽活動

FURLA 秋冬系列預覽活動

FURLA 秋冬系列預覽活動

熊黛林

FURLA 秋冬系列預覽活動

吳雨霏

0

Shares

Text by Scarlett Woo

Most Popular