Cafe Ring

Cafe Ring

Cafe Ring

戒指設計仿如蝴蝶在空中飛 舞,搖曳生姿。(中圖)  戒指綴以單顆鑽石作設計。 (下圖)  戒指綴以簡單水點造型設計,絕對適合作婚戒。